=

củng cố và nén chặt

Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ là sự gắn kết chặt chẽ phát triển …

Tìm hiểu thêm

Soạn văn 10 Củng cố mở rộng chi tiết trang 70 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập ... - Là bài thơ có âm điệu, giọng điệu hay, có kết cấu chặt chẽ, tài tình hoặc phải theo một quy luật nhất định ...

Tìm hiểu thêm

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố QP, AN và đối ngoại là hoạt động tích cực, chủ động của Nhà nước và nhân dân trong việc gắn kết chặt chẽ hoạt động kinh tế - xã hội, QP, AN và đối ngoại …

Tìm hiểu thêm

Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh theo vùng lãnh thổ là sự gắn kết chặt chẽ phát triển vùng kinh tế chiến lược, với xây dựng vùng chiến lược quốc phòng, an ninh, nhằm tạo ra thế bố trí chiến lược mới cả về kinh tế lẫn quốc phòng, an ninh trên từng vùng ...

Tìm hiểu thêm

Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là con đường, là lý tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta xác định cho cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội là hạt nhân cốt lõi, có ý nghĩa chỉ đạo đối với ...

Tìm hiểu thêm

Kết hợp các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), "thế trận lòng dân" vững chắc luôn được coi là nền …

Tìm hiểu thêm

Bác Hồ đã nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Vì vậy mà, Đảng Cộng sản Việt Nam dù số thành viên không lớn, ở thời điểm lãnh đạo, chỉ đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chỉ có khoảng 5.000 đảng viên, nhưng ...

Tìm hiểu thêm

Phương pháp nén chặt lớp đất mặt. ... đẩy nhanh tiến trình củng cố và ổn định hơn. Mặt đất được ép chắc chắn bởi ống thép, sau đó đất được ...

Tìm hiểu thêm

Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa là nhân tố quyết định thành công của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, giành …

Tìm hiểu thêm

Chất nhiễm sắc là một phức hợp DNA, RNA và protein được tìm thấy trong các tế bào nhân chuẩn. Chức năng chính của nó là đóng gói các phân tử DNA rất dài thành hình dạng nhỏ gọn và đậm đặc hơn, ngăn cản các sợi bị rối và đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố DNA trong quá trình phân chia tế bào, ngăn ...

Tìm hiểu thêm

Trong Di chúc để lại, Người viết: "Tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng"(1). Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một Đảng chân chính phải biết phát hiện sai lầm của mình để sửa chữa và ...

Tìm hiểu thêm

Xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng ... Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết chặt chẽ và …

Tìm hiểu thêm

Củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trong tình hình mới. "Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, thực ...

Tìm hiểu thêm

Quốc phòng, kinh tế và chiến tranh có mối quan hẹ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Trong mối quan hệ đó, kinh tế luôn giữ vai trò quyết định đối với quốc phòng và chiến tranh; phát triển kinh tế tạo ra …

Tìm hiểu thêm

(tuyengiao.vn) Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 171/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tìm hiểu thêm

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định: "Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt" (3); "Giữ vững và ...

Tìm hiểu thêm

Chúc bạn thành công với những sự lựa chọn của mình. Trên đây VnDoc vừa gửi tới bạn đọc bài viết Soạn bài Củng cố và mở rộng trang 120 KNTT. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học …

Tìm hiểu thêm

Cần xây dựng, hoàn thiện và chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ban, ngành ở Trung ương với địa phương trong nhiệm vụ này, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội …

Tìm hiểu thêm

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân (QPTD) phải đặt nó trong chỉnh thể thống nhất tư tưởng quân sự của Người, gắn với cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân ta, với quá trình cách mạng Việt Nam do Người và Đảng ta lãnh đạo. Sau khi ...

Tìm hiểu thêm

Năm là, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận. ... giám sát công tác tổ chức và quản lý chặt đội ngũ cán …

Tìm hiểu thêm

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. 26/8/2023 Gốc. Ngày 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại Lạng Sơn và có bài phát biểu quan trọng tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Báo Đại Đoàn Kết trân ...

Tìm hiểu thêm

Do đó, tăng cường, củng cố quốc phòng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm phải đi liền với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, để không ngừng củng cố và xây dựng "một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại" (18). Tăng cường sự quản lý …

Tìm hiểu thêm

Do đó, một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của MTTQ Việt Nam là phải tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự …

Tìm hiểu thêm

TÍNH TẤT YẾU PHẢI KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ QP - AN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. Kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường, củng cố QP - AN ở nước ta là hoạt động tích cực, chủ động của Nhà nước và Nhân dân trong việc gắn kết chặt chẽ hoạt động KT - XH, QP - AN trong một ...

Tìm hiểu thêm

04/01/2022. (Quanlynhanuoc.vn) – Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Vì vậy, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố tiềm ...

Tìm hiểu thêm

Về lực lượng và sức mạnh quốc phòng, an ninh. Văn kiện Đại hội XIII của Đảngtiếp tụckhẳng định: "Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt …

Tìm hiểu thêm

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội (KH-XH), với củng cố quốc phòng, an ninh (gọi tắt là kết hợp kinh tế với quốc phòng) là quan điểm, chủ trương của Đảng ta và đã triển khai thực hiện qua nhiều kỳ đại hội. Quan điểm này xuất phát từ …

Tìm hiểu thêm

Về phương châm chỉ đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, cần phải: "Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nỗ …

Tìm hiểu thêm

Xây dựng, củng cố, phát huy "Thế trận lòng dân" trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng và Bác Hồ kính yêu: "Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân …

Tìm hiểu thêm

Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn quán triệt, thực hiện tốt phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có nhiều chủ trương, biện pháp củng cố, nâng cao …

Tìm hiểu thêm

Tag quốc phòng - an ninh phát triển kinh tế củng cố quốc phòng. TCCS - Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng là quan điểm cơ bản, chủ trương chiến lược …

Tìm hiểu thêm

CƯỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. II.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ... * Phải kết hợp chặt chẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với kết cấu …

Tìm hiểu thêm

Đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Hơn 90 năm qua, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn ...

Tìm hiểu thêm

Tiềm lực trong khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, tăng cường; trong đó, tiềm lực chính trị, tinh thần được đặc biệt coi trọng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan …

Tìm hiểu thêm

Về tiềm lực kinh tế, xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân cần được thực hiện thông qua kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; gắn …

Tìm hiểu thêm

"Củng cố" có lẽ là cụm từ khá quen thuộc trong cuộc sống. "Củng" có nghĩa là vững bền, chắc chắn. "Cố" nghĩa là bền chặt. "Củng cố" được hiểu là làm cho bền bỉ, chắc chắn …

Tìm hiểu thêm